BOUTREDNINGSMAN OCH SKIFTESMAN

När en person har avlidit, förvaltas dennes egendom av dödsbodelägarna. Alla dödsbodelägare måste därför vara eniga, om de åtgärder som vidtas. Om detta inte fungerar, med hänsyn till boets omfattning eller för att dödsbodelägarna inte kan komma överens, kan utredningen i stället göras av en boutredningsman, som tingsrätten kan utse. Förvaltning genom boutredningsman är alltså en utväg, när dödsbodelägarna inte kan enas om dödsboets förvaltning, avveckling och arvskifte.

Innebörden av att en boutredningsman förordnas är, att denne tar hand om all egendom, som tillhör dödsboet och sköter om förvaltningen av denna i stället för dödsbodelägarna.

Boutredningsmannen ska också sköta andra uppgifter än sådana som direkt rör förvaltningen, t.ex. se till att en bouppteckning upprättas och att verkställa legat m.m. som kan finnas i ett testamente.

Tingsrätten kan förordna en skiftesman om dödsbodelägarna är oeniga om skiftet av tillgångarna i ett dödsbo. Skiftesmannen försöker nå en överenskommelse och om inte detta går, kan skiftesmannen göra ett tvångsskifte.