FRÅGOR & SVAR

Makar med gemensamma barn behöver skriva ett testamente, om de vill att barnen ska ärva som enskild egendom. Ett testamente behövs, även om makarna inte ska ärva varandra, t.ex. om de vill bestämma att barnen ska få ut en del av arvet direkt, när den första föräldern avlidit eller om de vill att t.ex. barnbarn ska ärva.

Makar eller blivande makar kan avtala i ett äktenskapsförord, att all eller viss egendom ska bli enskild egendom. Ett äktenskapsförord registreras hos Skatteverket och blir gällande från den dag då äktenskapsförordet inkommer till Skatteverket.

För blivande makar som skriver äktenskapsförord, blir äktenskapsförordet gällande från vigseldatum, under förutsättning att äktenskapsförordet kommer in till Skatteverket inom en månad efter vigseln. I annat fall blir äktenskapsförordet gällande från den dag, som handlingen kommer in till Skatteverket.

När man blir sambor, börjar sambolagen per automatik att gälla. Sambolagen innebär bland annat, att vardera sambon har rätt att begära bodelning av gemensam bostad och gemensamt bohag vid separation och vid dödsfall. Om man inte vill att lagens regler ska gälla, måste man avtala bort lagen i ett samboavtal.