INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy Samson Juridik AB

Samson Juridik AB (559008-7531), Skärsnäsvägen 20, 182 63 Djursholm, tel 08-753 06 63 är ansvarig för dina personuppgifter.

Samson Juridik AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning.

Samson Juridik AB värnar om din personliga integritet. Med denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och värnar om din integritet.

Denna policy gäller alla personuppgifter som samlas in i samband med att du lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss, via telefon eller när du fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på Samson Juridik ABs hemsida.

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet t ex namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen av personuppgifter avser all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och arkivering.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och personuppgiftsbehandling.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerar om dig. Du kan också begära korrigering och radering av dina personuppgifter.

Om vi mottager en begäran om tillgång till personuppgifterna kan vi behöver begära ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen kommer till rätt person. Om det finns legala skyldigheter kan vi neka din begäran om uppgifter.

Via webbplatsen kan vi samla in information om namn, e-post adress, adress, telefonnummer

Främst samlar vi in uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig.

Vid möte behöver vi samla in namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer. Personnummer behövs för att kunna göra en jävskontroll och därmed undvika intressekonflikt.

Samson Juridik AB registrerar inte känsliga uppgifter.

Vid uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Samson Juridik AB har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter samt rutiner som reglerar gallring av e-post. Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Utlämning av personuppgifter som du lämnat till oss skriftligt, muntligt eller via hemsidan kommer endast att överföras till tredje part i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Samson Juridik AB förehåller sig rätt att ändra integritetspolicyn.

Vid eventuella frågor angående behandlingen av personuppgifter kontakta Ann-Charlotte Samson 08-753 06 63.

Version nr 1 år 2018